เผยแพร่ข้อมูลและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ ***การวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

** การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จากการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

** แนวทางแก้ไขการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

** แบบ สขร.1 สรุปการจัดซื้อไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

** ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซืื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่**** แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

**** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2563

*** แผนจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

 
Free business joomla templates