ประกาศประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ ยูนิตทำฟัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทีรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔  ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

 
Free business joomla templates