ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  ๗  รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ppc-health.com และ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๔๔-๖๐๘๐๓๔  ต่อ ๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 
Free business joomla templates