เผยแพร่ข้อมูล MOPH ITA 2022

โรงพยาบาลพลับพลาชัย

เผยแพร่ข้อมูล MOPH ITA 2022

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

***** คำสั่งมาตรการกลไกในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

*****มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

*****มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

*****รายงานผลการกำกับกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

*****ข้อมูลผู้บริหาร

*****นโยบายผู้บริหาร

*****โครงสร้างหน่วยงาน

*****หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

*****กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

*****ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และ อำนาจ ภารกิจ ของหน่วยงาน

*****ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

*****ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

*****วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

*****พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

*****ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

*****ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

*****อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

*****ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

*****นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

*****แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

*****แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

*****คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

*****คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

*****คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

*****คู่มือขั้นตอยการให้บริการ

*****รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

*****รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

*****การวิเคราะห์ผลการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา

*****แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

*****ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

*****ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

*****แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ (แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.64)

MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*****มีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

*****ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน

*****รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

*****มีการแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม 2564

Attachments:
FileคำอธิบายUploaderFile sizeLast modified
Download this file (EB1ข้อ 2.1 บันทึกรายงานกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเวปหน่วยงาน.pdf)EB1ข้อ 2.1 บันทึกรายงานกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเวปหน่วยงาน.pdf weerathap120 Kb29/12/2564 17:26
Download this file (EB1ข้อ1.1 บันทึกลงนามคำสั่ง และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf)EB1ข้อ1.1 บันทึกลงนามคำสั่ง และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf weerathap99 Kb29/12/2564 17:27
Download this file (EB1ข้อ1.2คำสั่ง มาตรการกลไก กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf)EB1ข้อ1.2คำสั่ง มาตรการกลไก กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf weerathap163 Kb29/12/2564 17:27
Download this file (EB1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf)EB1ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf weerathap255 Kb29/12/2564 17:27
Download this file (EB1ข้อ1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf)EB1ข้อ1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน .pdf weerathap133 Kb29/12/2564 17:28
Download this file (EB1ข้อ2.2 รายงานผลกำกับติดตามประกาศเวปไซต์ของหน่วยงาน.pdf)EB1ข้อ2.2 รายงานผลกำกับติดตามประกาศเวปไซต์ของหน่วยงาน.pdf weerathap112 Kb29/12/2564 17:28
Download this file (EB2 ข้อ 17.2แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ65.pdf)EB2 ข้อ 17.2แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ65.pdf weerathap332 Kb28/12/2564 20:02
Download this file (EB2ข้อ10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf)EB2ข้อ10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน.pdf weerathap166 Kb29/12/2564 17:30
Download this file (MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนกา.pdf)MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนกา.pdf weerathap6943 Kb29/12/2564 17:30
Download this file (MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf)MOIT2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH.pdf weerathap2825 Kb29/12/2564 17:28
Download this file (MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.PDF)MOIT2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.PDF weerathap168 Kb29/12/2564 17:28
Download this file (MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.PDF)MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564.PDF weerathap101 Kb29/12/2564 17:28
Download this file (MOIT2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ .pdf)MOIT2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ .pdf weerathap710 Kb29/12/2564 17:29
Download this file (MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดป)MOIT2 ข้อ 6 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดป weerathap175 Kb29/12/2564 17:29
Download this file (MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf)MOIT2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม.pdf weerathap1340 Kb29/12/2564 17:29
Download this file (MOIT2 ข้อ 8 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย.pdf)MOIT2 ข้อ 8 แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพลับพลาชัย.pdf weerathap97 Kb29/12/2564 17:29

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022 เวลา 16:30 น.

 
Free business joomla templates